Golden Hour www.lindahaggh.com.jpg

Hi.

I am Linda, based out of Sweden but mostly traveling the world. Here you will find my travel tips, healthy lifestyle tips, my personal style and lifestyle in general. Thank you for following on my new adventures.

X

Follow me on Instagram

Follow
Candida - What Is It And How To Get Rid Of An Overgrowth

Candida - What Is It And How To Get Rid Of An Overgrowth

-Scrolla ner för inlägg på svenska-

-innehåller annonslänkar från svensk hälsokost och bodystore- contain adlinks- 

My fridge health and greens veggies healthy clean eating by Linda Haggh.jpg

When we talk about Candida as an overgrowth in your body, we mean Candida Albicans, which is quite common in many people, without even knowing about it. This fungus is already naturally found in the body and candida is a friendly yeast fungus that lives in our bodies and in the intestinal flora, but in the case of an overgrowth and unbalance many problems can occur. This can lead to the release of tons of toxins into the body and the blood stream and then you can experience many unpleasant symptoms.

Candida uses glucose as a fuel and if you feel the constant need and craving for sugar and fast carbohydrates and starch in various forms this is a common sign of having an overgrowth of candida. It is also through these fast carbohydrates that it then grows and become bad.

Having hormone imbalance and PMS and other problems with the thyroid gland and adrenal glands are not quite unusual in a candida overgrowth.

Causes of candida overgrowth

Antibiotics 

Stress

Diet rich in sugar and fast carbohydrates

Symptoms of candida overgrowth

There are many different symptoms that you could have a candida overgrowth. In addition to feeling a strong craving for sugar and fast carbohydrates such as bread, pasta, potatoes, I would say that mental fog or so called brain fog and feeling that you can not think clearly are a few other symptoms that can occur while experiencing a candida overgrowth. 

Some other symptoms may be:

Gases and bloated belly after food

Diarrhea or constipation

IBS

Feeling extremely sick after the smallest intake of alcohol 

Dry in the mouth

White on the tongue 

Allergies and food sensitivity

Acne, eczema, rash

Dry and itchy skin

Joint pain and muscle cramps

Difficulty in concentrating and bad memory

Headache or migraine

Nausea 

Mood swings and PMS symptoms

Hormonal imbalances

Anxiety

Chronic fatigue

Thyroid / adrenal gland problems

Recurring colds

Hairloss 

Feeling cold

Candida can also create a sense of being in a so called fog. Since the candida fungus's fuel is glucose, it starts a fermentation process in the body which in turn creates alcohol and this then affects the brain as regular alcohol would do. This in turn leads to a feeling of not knowing clarity. You may also feel dizzy and forgetful and get serious concentration difficulties.

If you have any of those symptoms , you may suffer from a overgrowth of candida. There is a simple test that can be done by gently spitting in the middle of a glass of water in the morning. Wait for about 30 minutes and then check if there are threads from the saliva or if much of the saliva drops to the bottom. Then it indicates that you have an overgrowth of candida.

How do you get rid of your candida overgrowth?

First, cut everything that feeds your candida and inter fear with your intestinal flora and the balance between good and bad bacteria. Balance is very important for your intestinal flora and for you to live in harmony and everything to work properly in your body. Start by removing all sugar and everything that the candida can use as energy and fuel to grow and become stronger. This includes: sugar, pasta, bread, rice, potatoes, all fast carbohydrates and starch and this also includes all alcohol.

Start with a cure with fungus and parasite killing ingredients. I always use Ultra Detox as well as Ultra Balance which is a very effective cleansing cure when combining both of them but at the same time they are very gentle for the intestines and stomach. I do this twice a year.

Oregano oil is very effective in a candida overgrowth but be careful since it´s very strong.

You can also read more about nature's natural herbs that I use in my daily life instead of pharmaceutical medicine here.

Pau d'Arco tea - Extensive and fungicide effective tea also good for the immune system.

Glutamine- helps to repair and build up a leaky gut.

Diet to eat in case of an overgrowth of candida:

Eat a strict low starchy carbohydrate diet

Avoid all dairy products

Eat pure organic proteins such as meat, eggs and wild caught fish

Eat coconut oil that is fungus killing

Eat a lot of vegetables

Avoid fruit (berries and grapefruit is ok)

Drink a lot of lemon and lime water

Avoid all processed and canned products

To think about a candida overgrowth

Exercise is another important factor because candida does NOT like oxygen and thrives best in an oxygen poor environment. Get out in the fresh air, take long walks and make sure you get a lot of oxygen in your body.

You might feel really bad at the beginning when cleaning and when the fungus does not get the resources it needs it will do everything to grow and then you can experience many unpleasant symptoms, but they will soon be over. It´s because the body is getting rid of all the toxins that´s been built up inside. 

Rotate the diet and the dietary supplements - The fungus gets so used to it very quickly and that´s why it is important to rotate the diet and also alternate between the natural fungus killers you use.

Good Luck! 

X Linda 

Follow

Candida tillhör släktet jäst svampar. När man pratar om Candida som en s.k överväxt i kroppen menar man Candida Albicans som är ganska så vanligt, utan att man ens vet om det. Denna sorten finns redan helt naturligt i kroppen och candida är en snäll jäst svamp som lever i våra kroppar och i tarmfloran, men vid en överväxt kan många problem uppstå. Det kan leda till att den släpper ut massor med toxiner i kroppen och därefter kan man uppleva många obehagliga symptom. 

Candida använder sig av glukos som bränsle och ett stort söt sug samt sug efter snabba kolhydrater socker och stärkelse i olika former är ett vanligt tecken på att man har en överväxt av just candida. Det är även via dessa snabba kolhydrater som den sedan förökar sig. 

Då den rubbar hormon balansen är även PMS och problem med sköldkörtel och binjurar inte helt ovanligt vid en candida överväxt. 

Orsaker till candida överväxt

Antibiotika kurer 

Stress

Kost rik på socker och snabba kolhydrater 

Symptom på candida överväxt

Det finns många olika symptom på att man skulle ha en candida överväxt. Förutom att känna ett starkt sug efter socker och snabba kolhydrater så som bröd, mjöl, pasta, potatis skulle jag säga att mental dimma eller s.k brain fog och att det känns som man är i en dimma och inte kan tänka klart. Andra symptom kan vara: 

Gaser och uppsvälld mage efter mat 

Diarré eller förstoppning 

IBS 

Svårt att hålla ett jämt blodsocker 

Blir ovanligt dålig av minsta intag av alkohol 

Torr i munnen 

Vit beläggning på tungan 

Allergier och matkänslighet 

Acne, eksem, hudutslag 

Torr och kliande hud 

Ledvärk och muskelkrämpor 

Yrsel och dåligt minne 

Huvudvärk eller migrän 

Illamående 

Humörsvängningar och PMS symptom 

Hormonella obalanser 

Ångest 

Kronisk trötthet 

Problem med sköldkörteln/ binjurarna 

Återkommande förkylningar 

Tappar hår 

Fryser ofta 

Candida kan även skapa en känsla av att vara inne i en s.k dimma. Eftersom candida svampens bränsle är glukos sätter den igång en jäsnings process i kroppen som i sin tur skapar alkohol och detta påverkar sedan hjärnan så som alkohol skulle gjort. Detta leder i sin tur till en känsla av att inte känna klarhet. Man kan även känna sig yr och glömsk och få allvarliga koncentrations svårigheter. 

Om några av dessa symptom stämmer in kan det hända att du lider av just överväxt av candida. Det finns ett enkelt test man kan göra genom att på morgonen spotta i mitten av ett glas med vatten försiktigt. Vänta c.a 30 min och sedan kolla om det hänger trådar från saliven eller om mycket av saliven sjunker till botten. Då indikerar det på att du har en överväxt av candida. 

Hur blir man av med sin candida överväxt ? 

Till att börja med klipp allt som göder din candida och få iordning på tarmfloran och balansen mellan goda och elaka bakterier. Balansen är enormt viktig för din tarmflora och för att du ska kunna leva i harmoni och att allt ska synka och gå runt i din kropp. Börja med att ta bort allt socker och allt som din candida kan använda som energi och bränsle för att föröka sig det inkluderar : socker, pasta, bröd, ris, potatis, ja i stort sett alla snabba kolhydrater och stärkelse helt enkelt det inkluderar även all alkohol. 

Börja med en kur med svamp och parasit dödande ingredienser. Jag använder alltid Ultra detox samt Ultra balans som är en mycket effektiv utrensnings kur när man kombinerar dem båda men samtidigt väldigt skonsam för tarm och mage. Denna gör jag 2 gånger/ år. 

Oregano olja- är mycket effektiv vid en candida överväxt men var försiktig då den är stark.

Du kan även läsa mer om fler av naturens naturliga örter som jag använder i mitt dagliga liv istället för mediciner här. 

Pau d´Arco te - Utrensande och svampdödande effektivt te även bra för immunförsvaret. 

Glutamin- hjälper till att reparera och bygga upp vid t.e.x en läckande tarm. 

Kost att äta vid en överväxt av candida: 

Ät en strikt lågkolhydrats kost 

Undvik alla mjölk produkter 

Ät rena proteiner i from av ekologiskt kött, ägg och vildfångad fisk 

Ät kokosolja som är svamp dödande 

Ät mycket grönsaker 

Undvik frukt (bär och grapefrukt går bra) 

Drick mycket citron och lime vatten 

Undvik alla halvfabrikat 

Att tänka på vid en candida överväxt 

Träning är en annan viktig faktor eftersom candida INTE gillar syre och trivs bäst i syrefattiga miljöer. Var ute i friska luften, ta långa promenader och se till att få mycket syre i kroppen. 

Man kan må riktigt dåligt i början då man gör en rensning och när svampen inte får de resurser den behöver kommer den göra allt för att kunna föröka sig och då kan man uppleva många obehagliga symptom, men de går snart över. 

Rotera kosten och kosttillskotten - Svampen vänjer sig väldigt fort därför är det viktigt att man roterar kosten och även alternerar mellan de naturliga svamp dödande medel man använder. 

Lycka till! 

X Linda 

Follow
From Marbella With Love

From Marbella With Love

Make My Valentine´s Day Dessert

Make My Valentine´s Day Dessert