Golden Hour www.lindahaggh.com.jpg

Hi.

I am Linda, based out of Sweden but mostly traveling the world. Here you will find my travel tips, healthy lifestyle tips, my personal style and lifestyle in general. Thank you for following on my new adventures.

X

Follow me on Instagram

Follow
Helpful Steps To Minimize Your Stress

Helpful Steps To Minimize Your Stress

Foto 2018-05-06 09 35 58.jpg

May is one of my favorite months cause that´s the time when everything starts to really bloom after a very long winter. This is the time when I try to spend hours every day in the forest and taking long walks. Nothing works better than this to relax and to be free from a stressful lifestyle. My body does not deal good with too much stress and it have had such a negative impact on my lifestyle so now I do not compromise with this. Hours of fresh air and nature is what my body needs and that´s what it will get. If you ever suffered from a stressful lifestyle and felt that your body has had enough then this will work wonders for you and your body. If you are recovering from adrenal fatigue then this is your "to go" daily exercise, long walks and spending time in nature. Small walks works great to start with if you´re totally exhausted. 

Maj är en av mina favorit månader för detta är tiden när allt verkligen börjar blomma här i Sverige efter en väldigt lång vinter. Detta är tiden då jag försöker spendera flera timmar om dagen ute i skogen och i naturen och ta långa promenader. Inget funkar bättre än just detta för att koppla av och vara fri från en stressande vardag och livsstil. Min kropp fungerar inte bra med för mycket ohälsosam stress och det har haft negativa effekter på min livsstil och hälsa så nu kompromissar jag aldrig med detta längre. Timmar med frisk luft och natur är vad min kropp behöver, så det är vad den får. Om du någon gång har lidit av en stressig livsstil och vardag och känner att din kropp fått nog då kommer detta göra susen för dig och din kropp. Om du återhämtar dig från binjureutmattning så är detta din "to go" dagliga träning, långa promenader och att spendera tid ute i naturen. Små kortare promenader fungerar också utmärkt till en början om du är totalt utbränd. 

Our favorite forest   Vår favorit skog 

Our favorite forest 

Vår favorit skog 

Beautiful spring in Sweden by Linda Haggh.jpg

6 advises to minimize your stress

1. You don´t have to be available 24/7

Allow yourself to say NO. You don´t always have to be on your phone, checking the latest updates, answering emails, sms and phone calls. At least 2 h before bedtime, switch your phone to DND mode and allow no electronic devises in the house. Read a book or just spend time with your lover or children. Cook together without phones, ipad and TV, watch the sunset alone or together, or make a picnic for dinner in the park or at the beach with the family. Switch off from the rest of the world and then in the morning, then you can be available again for the rest of the world. 

2. Don´t compair yourself to others

I´ve noticed that this is a big and stressful thing today, specially with social media being more popular then ever. Listen, you are unique and there is no one else like yourself. You are the ONLY one that actually has what you have. So focus on that and don´t compare yourself to other peoples life and their journeys. You are doing your thing at your own pace, and it will take the time it has to take. As long as YOU are happy with yourself and the results that´s great. And if you´re not, then only you can change that and become the best version of yourself. 

3. Cut negativity, toxic people and energy thieves from your life

This can be a very sad but also a tricky one. Cause in many cases you´ll find yourself with people around you that are negative on your new lifestyle and your new set of life. But since they been in your life for so long you must keep them around, right? I meet so many people who want to change their lifestyle to the better, and they manage all the steps perfectly. BUT, then they have people around them (most of the time their close ones) who is negative and not supportive at all and in the end this makes you go back to your old habits because your´re afraid of their opinion. It is your life and you have to ask yourself if you want people around who does not want your very best. I think that most of the times it comes with insecurity and fear, most people are afraid of the unknown and like their old habits. So when you break that pattern and start doing better for yourself they act this way because they´re not there yet and they want you with them in their comfort zone like it has always been. It could also be that they are jealous. I am very thankful and proud today to be surrounded ONLY by friends and family that has my best interest and my back and I have theirs no matter what. I would never want to live my life any other way. 

4. Don´t forget yourself

It is very good to be loyal and take care of others. However, if you´re not working properly how are you planning that everything around you will? Ask yourself every now and then, who´s expectations are you trying to live up to, is it your own or someone else´s. And what do you really want. You can´t live your life based on how other people are expecting you to, you live your life exactly how you want to live it. It is also ok with ME time. The person you always should be honest and loyal to first hand, is really yourself. 

5. Work with your mindset

Your mind is so powerful. It is true that what you think you become. When negative thoughts enter your mind, force them to think off something positive instead. A positive mind is a happy mind. It can change your whole day. And work with this, every day. And if you have any stressful situations in your life that you´re not happy with, deal with it and what´s causing you the stress, don´t lie to yourself. 

6. Learn to let go

This is something that I´ve been working with in the past and that has helped me a lot through the years. Don´t stress over things that you can´t control. Sometimes things just happen, and there´s nothing you can do about it. And sometimes we actually need to learn to just let it go and to live in the present. 

Swedish forest photo by Linda Haggh.jpg

6 råd för att minimera stress

1. Du behöver inte vara tillgänglig 24/7

Tillåt dig själv att säga ifrån. Du behöver inte alltid vara på din telefon, kontrollera de senaste uppdateringarna, svara på e-post, sms och telefonsamtal. Minst 2 timmar före läggdags, byt telefon till DND-läge och tillåta ingen elektronisk utrustning i familjen. Läs en bok eller bara spendera tid med din älskling eller dina barn. Laga mat tillsammans utan telefoner, iPad och TV, titta på solnedgången ensam eller tillsammans, eller gör en picknick till middag i parken eller på stranden med familjen. Stäng av från resten av världen och sedan på morgonen, så kan du vara tillgänglig igen för resten av världen. 

2. Jämför dig inte med andra

Jag har märkt att det här är en stor och stressig sak idag, speciellt med sociala medier som är mer populära än någonsin. Lyssna, du är unik och det finns ingen annan som dig själv. Du är den enda som faktiskt har vad du har. Så fokusera på det och jämför inte dig med andra människors liv och deras resor. Du gör dina saker i din egen takt, och det tar den tid det måste ta. Så länge du är nöjd med dig själv och dina resultat så är det bra. Och om du inte är det, då kan bara du ändra på det och bli den bästa versionen av dig själv.

3. Klipp bort negativitet och energitjuvar från ditt liv

Detta kan vara mycket sorgligt men också knepigt. Ibland finner man sig själv med människor runt omkring sig som har en mycket negativ inställning kanske till din nya livsstil och ditt nya förbättrade levnads sätt. Men eftersom de funnits i ditt liv så länge så måste man ha dem kvar, eller hur? Jag möter så många människor som vill förändra sin livsstil till det bättre, och de hanterar alla stegen och vägen dit perfekt. MEN, ofta så har de människor runt dem (ofta personer som står dem nära) som är negativa och inte stöttande alls och i slutändan går de tillbaka till sina gamla vanor för att man är rädd för deras negativa åsikt eller så orkar man inte med konflikter.. Det är ditt liv och du måste fråga dig själv om du vill ha människor i din närhet som inte vill dig ditt allra bästa. Jag tror att många gånger handlar det om osäkerhet och rädsla, de flesta människor är rädda för det okända och gillar sina gamla vanor. Så när du bryter det mönstret och börjar göra bättre val för dig själv, gör de på det här sättet, för de är inte där ännu och de vill ha dig kvar med dem i sin comfort zone så som det alltid har varit. Det kan också vara ren avundsjuka. Jag är väldigt tacksam och stolt idag för att vara omgiven ENDAST av vänner och familj som bara vill mig väl och som alltid och har `my back`och jag har deras oavsett vad och jag skulle aldrig vilja leva på något annat sätt.

4. Glöm inte bort dig själv

Det är en väldigt fin egenskap att vara lojal och att ta hand om andra. Men om du inte fungerar ordentligt själv hur tänker du att allt runt dig ska? Fråga dig själv då och då, vems förväntningar som du egentligen försöker leva upp till är det dina egna eller någon annans. Och vad vill egentligen du? Du behöver inte leva ditt liv baserat på hur andra människor förväntar sig att du ska, du kan leva ditt liv exakt hur du vill leva det. Det är också bra med egen tid. Den personen som du alltid ska vara ärlig och lojal mot i allra första hand, det är ju faktiskt dig själv.

5. Jobba med ditt tankesätt

Ditt tankesätt är så kraftfullt. Det är sant att vad du tänker blir du. När negativa tankar går in i ditt sinne, tvinga bort dem genom att tänka på något positivt istället. Ett positivt sinne är ett lyckligt sinne. Det kan förändra hela din dag. Och jobba med det här, varje dag. Och om du har stressiga situationer i ditt liv som du inte är nöjd med, hantera det och vad som orsakar stressen, ljug inte för dig själv.

6. Lär dig att släppa taget

Det här är något som jag har jobbat med tidigare och det har hjälpt mig mycket genom åren. Stressa inte över saker som du inte kan kontrollera. Ibland händer saker bara, och det finns inget som du kan göra åt det. Och ibland behöver vi faktiskt lära oss att bara släppa taget och att leva i nuet. 

<our Swedish forest spring photo by Linda Haggh_.jpg
Blue sky and forest in Sweden by Linda Haggh.jpg
Sweden spring flowers photo by Linda Haggh.jpg
Workout in the Swedish forrest and nature by Linda Haggh.jpg

I´ve also been spending some time with my parents in their beautiful lake house. This is the view from the porch. It´s so incredible beautiful and relaxing to be here and to wake up to this. 

Jag har också spenderat tid med mina föräldrar vid deras vackra sommarstuga. Detta är utsikten från verandan. Det är så otroligt vackert och avkopplande att vara här och att vakna upp till detta. 

Spring time in Sweden by Linda Haggh.jpg

Stay healthy beauties and take care of your body!

X Linda

Follow
Celery Juice And Healthy Thyroid Function

Celery Juice And Healthy Thyroid Function

How I Make My Healthy Fruit Cake

How I Make My Healthy Fruit Cake